Torrenty.to

Logowanie
Login:
Hasło:
Zarejestruj

Regulamin serwisu Torrenty.to

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z SERWISU KAŻDY UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ, ZAAKCEPTOWANIA ORAZ BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

SERWIS MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY WYŁĄCZNIE DO REALIZACJI CELÓW ZGODNYCH Z PRZEPISAMI POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. CELEM SERWISU JEST PROPAGOWANIE LEGALNYCH ZASTOSOWAŃ SIECI PEER TO PEER, PROWADZĄCYCH DO POWSTANIA WARTOŚCI DODANYCH W DZIEDZINACH TAKICH JAK KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, EDUKACJA, KULTURA I SZTUKA, TWóRCZOŚĆ WOLNA ORAZ TWÓRCZOŚĆ NIEZALEŻNA.

PLIKI TORRENT ZNAJDUJĄCE SIĘ W SERWISIE, PUBLIKOWANE SĄ WYŁĄCZNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKóW I ZAWIERAJĄ JEDYNIE METADANE, KTÓRE NIE STANOWIĄ UTWORÓW W ROZUMIENIU PRAWA AUTORSKIEGO. OPERATOR NIE PROWADZI HOSTINGU PLIKóW, DO KTóRYCH ODNOSZĄ SIĘ OPUBLIKOWANE NA STRONACH SERWISU PLIKI TORRENT.

§ 1. DEFINICJE UMOWNE

1.1. Regulamin - niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu, kształtując ogół praw i obowiązków Użytkowników oraz Operatora.

1.2. Operator - zarządzająca serwisem spółka MAJURO ATOLL CO., LIMITED z siedzibą na Wyspach Marshalla.

1.3. Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, w tym także Użytkownik Zarejestrowany.

1.4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie.

1.5. Publikacja - artykuł, news, post, komentarz, plik torrent lub inne treści dodane przez Użytkownika.

1.6. Konto Użytkownika – Konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z usług oferowanych przez Serwis.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

2.2. Operator świadczy w ramach Serwisu usługi elektroniczne polegające na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich danych, w szczególności w formie plików elektronicznych.

2.3. Operator umożliwiając w ramach Serwisu transmisję danych przekazywanych przez Użytkowników, nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w tym przekazie. Operator może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji.

2.4. Operator umożliwiając transmisję danych oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, nie modyfikuje danych, posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi.

2.5. Operator udostępnia w ramach Serwisu zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkowników.

2.6. Użytkownik oświadcza, iż ukończył osiemnaście lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje warunki korzystania z Serwisu, określone w Regulaminie.

2.7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora oraz partnerów Serwisu, na zasadach określonych w polityce prywatności (dalej „Polityka Prywatności”).

§ 3. KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, Reguł Porządkowych, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

3.3. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu.

3.4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych.

3.5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Script, Flash oraz plików Cookies.

3.6. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie elementów Serwisu stanowiących własność intelektualną Operatora, bez otrzymania uprzedniej wyraźnej zgody Operatora.

3.7. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu może wymagać dokonania rejestracji w Serwisie lub uzyskania przez Użytkownika statusu VIP.

3.8. Dokonanie rejestracji w Serwisie wymaga podania i zweryfikowania przez Użytkownika jego adresu email.

3.9. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do rozpowszechniania treści o charakterze spamerskim, w szczególności do rozsyłania reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowane do Użytkowników.

§ 4. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za sposób w jaki korzysta z Serwisu oraz za wszystkie wynikające z tego skutki.

4.2. W granicach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa, operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku skorzystania z Serwisu przez Użytkownika, chyba że można mu przypisać winę umyślną bądź obowiązujący przepis prawa czyni go odpowiedzialnym za naprawienie tak wyrządzonej szkody.

4.3. Użytkownik akceptuje Serwis takim jakim jest, nie otrzymując gwarancji na to, iż korzystanie z Serwisu będzie się odbywać bez błędów i zakłóceń.

4.4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników.

4.5. Zabronione jest dostarczanie przy użyciu Serwisu treści o charakterze bezprawnym bądź treści naruszających prawa osób trzecich.

4.6. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie w celach opisowych, informacyjnych, edukacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.

4.7. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.

4.8. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie Operatora za pośrednictwem formularza zgłoszenia treści bezprawnych.

4.9. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, Operator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, co nastąpi nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania wiarygodnej wiadomości o treściach bezprawnych.

4.10. Operator nie wykorzystuje Serwisu do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży, promocji lub reklamie własnych towarów bądź usług.

4.11. Operator nie ma żadnego wpływu na treść komunikatów oraz przekierowań zamieszczanych w Serwisie w sposób automatyczny za pośrednictwem systemów teleinformatycznych osób trzecich, w szczególności komunikatów i przekierowań pochodzących z programów afiliacyjnych oraz sieci reklamowych typu adsense i im podobnych.

4.12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za komunikaty oraz przekierowania wskazane w punkcie poprzednim, których treści nigdy niemożna poczytywać za oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Prawem właściwym dla stosunków faktycznych oraz prawnych wynikających lub mogących wyniknąć z obowiązywania niniejszego Regulaminu oraz funkcjonowania Serwisu jest prawo Wysp Marshalla.

5.2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Użytkownik nieakceptujący zmian Regulaminu zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu.

5.3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się z jakichkolwiek przyczyn nieważne lub nieskuteczne, to nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

§ 6. STATUS UŻYTKOWNIKA „VIP”

6.1. Operator ustala zasady przyznawania Użytkownikom statusu VIP („status VIP”).

6.2. Użytkownik posiadający status VIP uprawniony jest do korzystania z Serwisu bez limitów ustalonych dla pozostałych Użytkowników.

6.3. Operator przyznaje fakultatywnie status VIP aktywnym członkom społeczności, którzy przyczyniają się do rozwoju Serwisu, w szczególności poprzez regularne publikowanie plików torrent, artykułów lub innych materiałów stanowiących wartość dla społeczności.

6.4. Fakultatywne przyznanie statusu VIP następuje na podstawie dyskrecjonalnej decyzji Operatora, na wniosek zgłoszony przez Użytkownika.

6.5. Użytkownik uzyskuje Status VIP obligatoryjnie, w przypadku zamówienia promowanej przez Operatora usługi Konto VIP, w wybranym przez siebie pakiecie.

6.6. Użytkownik aktywuje statusu VIP poprzez wprowadzenie w swoim profilu otrzymanego kodu aktywacyjnego usługi Konto VIP. Aktywowany w ten sposób status VIP pozostaje aktywny przez okres odpowiadający ważności usługi Konto VIP.

Popularne frazy

Tushy andi rye Tell it to my heart Pl iso Teoria spisku Cheerleaders The lodge pl Windows iso Gwiezdne Wrota : Wszechświat Stargate : Universe [Sezon 1] [720p WEB DL x264 AC3 LTN] [Lektor PL] [E Sekretne New super mario bros. Lottery Once upon a time in I AM DRAGON Kowalewski Goscie rewolucja Thor 3: Youngsexparties rebecca rainbow 1080p mp4 mp4 Captive Psychol luster Dirty over 30 Metal gear solid movies Return to Olympus has fallen Karol olgierd borchardt Ksiezna the duchess Szybcy i wsciekli 8 / the fate of the furious 2017 Distance You Me And The Apocalypse Flac pink floyd Kalendarz ksiezycowy 2017 Sokół marysia Peaky Blinders sezon 1 Jim wie lepiej Boikot Profile Good day Lackberg Big dicks asian .t.a.l.k.e.r. cien czarnobyla Sicario